Utazási feltételek

A Budaguide-Travel Idegenforgalmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: H-1077 Budapest, Wesselényi u. 33. MKEH eng. szám: U-000728, adószám: 13744638-2-42, telefonszám: (36 1) 413-1632, vagyoni biztosíték: Európai Utazási Biztosító Zrt. ● H-1132 Budapest, Váci út 36-38., a továbbiakban Budaguide-Travel) által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv (különösen a 415. és 416. §) rendelkezései, az utazásszervező és közvetítő tevékenységről szóló 213/1996 (XII.23.), ill. az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendeletek, valamint az e szerződésben foglalt további feltételek az irányadóak.

1. A Budaguide-Travel fenntartja magának az utazás módosításának vagy le nem bonyolításának jogát „vis maior” esetén. A Budaguide-Travel fenntartja magának a jogot, hogy legkésőbb az utazás megkezdése előtt 15 nappal írásban tett nyilatkozattal elálljon az utazási szerződéstől, ha a jelentkezők létszáma nem éri el a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot.

2. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az írásban elfogadott megrendelő lap. Az utazási szerződés részét képezi továbbá a Budaguide-Travel katalógusában közzétett információk, valamint más írásbeli utastájékoztató. A szerződés hatályba lépésének feltétele a részvételi díj előlegének Utas általi megfizetése.

3. Az utazásokhoz szükséges útiokmányok (útlevél, vízum) és a cél-országban való tartózkodáshoz kötelezően előírt minimális napi valuta ellátmány biztosítása az Utas feladata. Az Utas vállalja továbbá, hogy az előírt egészségügyi követelményeknek az utazás megkezdéséig eleget tesz.

Az úti és egyéb okmányok beszerzésére, valamint az előírt egészségügyi követelményekre a Budaguide-Travel az utas részére tájékoztatást ad.

Az útiokmányok hiányából, valamint a vám, deviza és egészségügyi rendelkezések be nem tartásából keletkezett károkért az Utas semmilyen igényt nem támaszthat, illetve a Budaguide-Travel ebből eredő kárát (többletköltségét) köteles megtéríteni.

4. Az utazási szerződés megkötésekor előleg címén a részvételi díj 40%-a fizetendő. Ettől a rendelkezéstől a Budaguide-Travel csak akkor térhet el, ha a külföldi közreműködőjével kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ír elő.

A részvételi díj és a kötelező terhek (adó, illeték és egyéb terhek) teljes összegének megfizetését a Budaguide Travel legkorábban az utazás megkezdése előtt 30 nappal igényelheti, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség.

Ha az utazási szerződés megkötésére az utazás megkezdése előtti 30. napon belül kerül sor, a részvételi díj teljes összege és valamennyi teher a szerződés aláírásakor esedékes.

5. Ha az Utas a részvételi díj teljes összegét határidőben nem fizeti meg, az a szerződés megszűnését eredményezi. Ilyen esetben a Budaguide-Travel úgy tekinti, mintha az utas az utat lemondta volna és a lemondási feltételek lépnek életbe.

6. A részvételi díj az utazás (a web-oldalon vagy az írásbeli tájékoztatóban közölt) programjában felsorolt szolgáltatások árát, szervezési és eljárási díját foglalja magában. Nem foglalja azonban magában a baleset-, betegség-, poggyász-, továbbá az útlemondási biztosítást.

7. A Budaguide-Travel fenntartja magának a web-oldalon vagy az írásbeli tájékoztatóban közölt, valamint az utazási szerződésben meghatározott díjak esetleges emelésének jogát azzal, hogy erre kizárólag

a) a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket),

b) az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb közterhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyozási díj, repülőtéri illeték), vagy

c) deviza forintárfolyamának változása miatt kerülhet sor. A díjemelés indokát az utassal a díjemelés közlésével egyidejűleg írásban közölni kell. A módosított díj számításának módja: a részvételi díj a katalógusban, a Budaguide Travel honlapján, illetve e-mailen közzétett kalkulált árfolyam emelkedésének százalékos arányában változhat, az egyéb kötelező terhek pedig a konkrét költség változásának megfelelően – figyelembe véve az árfolyam emelkedését is – változtathatók. Az utazási szerződésben meghatározott díjak az utazás megkezdését megelőző 20 napon belül a fentiekben meghatározott okból sem emelhetők.

8. Ha a Budaguide-Travel az utazási szerződés lényeges feltételét az indulás előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani, így különösen, ha a díjemelés mértéke a 8 %-ot meghaladja, köteles erről az utast haladéktalanul tájékoztatni. Ebben az esetben az utas írásbeli nyilatkozattal elállhat szerződéstől, vagy ha elfogadja a változtatásokat, a szolgáltatás díja (részvételi díj) e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt, a felek módosítják a szerződést. Az Utas a döntéséről köteles a Budaguide-Travel-t haladéktalanul tájékoztatni. Ha az Utas a jelen pontban meghatározott okból eláll a szerződéstől, megilletik a 9. pont a) és b) alpontjában meghatározott jogok.

a.) A Budaguide-Travel a meghirdetett árakat 1 €=360 Ft árfolyamig tartja, az ezt meghaladó árfolyamváltozást a részvételi díjban év közben is érvényesítheti. Ha a részvételi díjemelés meghaladja a 8 %-ot, az Utas a díj emeléséről kapott írásos értesítéstől számított 3 napon belül elállhat a szerződéstől és a Budaguide-Travel a befizetett díjat teljes egészében visszatéríti.

9. A Budaguide-Travel legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal, írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől. Amennyiben a Budaguide-Travel nem az Utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, az Utas az alábbi igényeket (jogokat) érvényesítheti:

a) az eredetivel azonos, vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az utazásszervezőnek lehetősége van,

b) ha a Budaguide-Travel a fenti helyettesítési szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az Utas a neki felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, a Budaguide-Travel a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, és az után az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetésére köteles.

Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, a Budaguide-Travel köteles a díjkülönbözetet az Utasnak megtéríteni. Az Utas kérheti az elállás következtében felmerült kárának (ideértve a nem vagyoni kárt is) megtérítését is, kivéve, ha a Budaguide-Travel elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), észszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt – ide nem értve

valamely harmadik személy magatartását, illetve túlfoglalás esetét – kerül sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (vis maior), vagy a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és a Budaguide-Travel elállásáról az utast írásban, az utazási szerződésben megjelölt időn belül tájékoztatta.

10. Az Utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat. Ha az utas a 8. pontban meghatározott okoktól eltérő indokkal áll el az utazási szerződéstől, akkor a Budaguide-Travel kárának ellentételezésére az alábbi kártalanítást (bánatpénzt) köteles megfizetni:

• 60-35. napig: a teljes részvételi díj 10%-át

• 34-21. napig: a teljes részvételi díj 40%-át

• 20-10. napig: a teljes részvételi díj 70%-át

Ha az utas az utazást megelőző 10 napon belül áll el a szerződéstől, vagy bármely okból nem vesz részt az utazáson, köteles a Budaguide-Travel kártalanításaként a részvételi díj 100%-át megfizetni.

11. Az utas megrendelésének módosítására vonatkozó kérelmét a Budaguide-Travel – amennyiben erre lehetősége van – teljesíti. Az utas köteles azonban a módosítással felmerült költségeket megtéríteni.

12. A Budaguide-Travel felel az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért. Ha a Budaguide-Travel a vállalt szolgáltatást nem az utazási szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani.

A Budaguide-Travel nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából, vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.

Az utas az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni; a közlés késedelméből eredő kárért felelős.

Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az utasnak átadni. Az utaskísérő köteles a Budaguide-Travel-t haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában – ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta – az utas azt az utazási irodát köteles tájékoztatni, amelyet a Budaguide-Travel az általa kiadott részvételi jegyen megjelölt.

Ha az utas kifogásait a helyszínen nem rendezik, a hibás teljesítésből származó igényeit a hazaérkezést követően haladéktalanul a Budaguide-Travel-nél írásban, a jegyzőkönyv csatolásával teheti meg.

13. A Budaguide-Travel felel az utazási szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem, vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, különösen, ha

a) a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza, vagy

b) a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát a Budaguide-Travel ésszerű elvárhatósága mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy

c) vis maior esetén.

A (b) és c) pont esetében a Budaguide-Travel köteles segítséget nyújtani az Utasnak, amennyiben nehézségei támadnak.

14. Az Utas poggyászának őrzéséről és felügyeletéről az utazás során maga gondoskodik, kivéve, ha azt továbbszállítás, vagy megőrzés céljából a Budaguide-Travel, vagy közreműködője (pl.: fuvarozó vállalata) átvette.

15. Az Utazási Iroda biztosítási partnere az Európai Utazási Biztosító Zrt. H-1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel.: +36 1 452 3313 ∙ Fax: +36 1 452 3436 ∙ email: ertekesites@eub.hu web: https://www.eub.hu.

Ha a Budaguide-Travel nem tesz eleget az utasok hazaszállításra vagy az előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének akkor az Utas az igényéit közvetlenül a biztosítóval szemben érvényesítheti. A vagyoni biztosítékot nyújtó Európai Utazási Biztosító Zrt. az Utazásszervezők Vagyoni Biztosíték Biztosítása szabályzatban foglalt rendelkezések szerint átvállalja az Utazásszervező és Utazásközvetítő kártérítési kötelezettségéből adódó károk megtérítését, mind nemzetközi, mind belföldi utazásszervezés esetén, az utazási szerződés szerinti konkrét területi hatállyal (Kötvényszám: KT-KE-393-20191029). A felek jogviszonyára a 2009. évi LXXVI. törvény rendelkezései is alkalmazandók.

16. Az utazás során az Utas által harmadik személyeknek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

17. Amennyiben az Utas által megrendelt szolgáltatások között az Utas repülőgéppel történő szállítása is szerepel, ezen szolgáltatásra a légi személyfuvarozásra vonatkozó rendelkezések az irányadóak.

A Budaguide-Travel nem felel a közlekedési eszközök késéséből, járat törléséből származó károkért, különös tekintettel, a légitársaságokkal kötött szerződésekben jogszerűen elfogadott korlátozásokra.

18. A jelen szerződést utasként aláíró fél kijelenti, hogy amennyiben a szerződéskötés során más személyek (utasok) képviseletében jár el, úgy az általa képviselt utasok nevében teljes körű képviseleti és nyilatkozattételi felhatalmazással rendelkezik és felhatalmazása kiterjed a részvételi díj előleg, illetve a teljes részvételi díj feletti rendelkezésre is.

19. A Budaguide-Travel a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett közreműködőjének magatartásáért úgy felel, mintha maga ját volna el, kivéve, ha a szolgáltatás közreműködőjének felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza.

20. Az Utas a jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Budaguide-Travel az utazáshoz szükséges személyes adatait a szerződés teljesítése céljából, illetve az Utas üzleti célú tájékoztatása céljából a jogszabályi előírások betartása mellett kezelje. A személyiségi jogok védelme érdekében az utasok személyes adatait a Budaguide-Travel még sürgős esetben sem jogosult harmadik személy részére kiadni, kivéve, ha az Utas maga azt nem kérte.

21. A vitás kérdéseket a szerződő felek igyekeznek peren kívül, megegyezéssel rendezni.

22. A felek jogviszonyára és esetleges jogvitáira a magyar jog az irányadó. Jogvita esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el.

23. A fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (cím: 1088 Budapest, József krt. 6.) jár el a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben és szükség szerint más ide vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint.

24. A Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal (MKEH) az engedélyező, nyilvántartást vezető és szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság, címe: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., tel.: 4585-541., Fax.: 4585-847, email: mkeh@mkeh.gov.hu.

25. A 2011. január 1.-től hatályos, többször módosított Áfatörvény 206. §-a alapján az Ügyfél köteles nyilatkozni arról, hogy az utazási iroda által nyújtott szolgáltatást (kérjük a megfelelőt megjelölni)
[__] nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz utasként) veszi igénybe, vagy
[__] adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszi igénybe, vagy
[__] adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe.

Utazási szerződés letöltése